Dovoljenja, soglasja in izhodiščno poročilo

16. 9. 2022

Okoljevarstveno dovoljenje po novem ZVO-2

Vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj zakon ureja okvirno enako kot do sedaj. Novost predstavlja podpoglavje, ki ureja skupne določbe, torej določbe, ki veljajo za vse kategorije okoljevarstvenih dovoljenj. Nova je zahteva, da ministrstvo ob vsaki spremembi okoljevarstvenega dovoljenja pripravi čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja in pa prenehanje obratovanja naprave ali obrata. Novost pa ...
07. 9. 2022

Priprava vloge za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Upravljavec mora za obratovanje naprave, v kateri se izvaja ena ali več dejavnosti, ki povzročajo industrijske emisije (v nadaljevanju: IED naprava), pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, kot to določa 110. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljevanju: ZVO-2).Upravljavec mora tudi za vsako nameravano spremembo v ...
29. 7. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor posodobilo obrazec IED vloge s pripadajočimi tabelami

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljevanju: ZVO-2) v 110., 119. in 120. členu v povezavi s še nekaterimi členi zakona določa vsebino vloge za pridobitev in spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja. Natančneje je vsebina vloge za pridobitev in spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja določena v 21 ...
23. 6. 2022

Koraki priprave izhodiščnega poročila

Upravljalci naprav, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, morajo skladno z 22. členom Uredbe IED skupaj z vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oziroma z vlogo za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja predložiti tudi oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščno poročilo, ki mu je treba priložiti programa obratovalnega ...
23. 6. 2022

Dovoljenja za posege v okolje po novem ZVO-2

Pred začetkom izvajanja posega v okolje, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.Za določene vrste posegov v okolje je namreč zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna (Uredba ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.