Analiza Inšpektorata glede izvoza in uvoza odpadkov v letu 2021

09. 5. 2022

Količina izvožene odpadne plastike v 2021 je bila v primerjavi z letom 2020 kar za 43% manjša, prav tako se je ta količina v dežele Daljnega vzhoda drastično zmanjšal. Povečal se je uvoz odpadkov (prevladujejo odpadne kovine in nekovine)

V primerjavi z letom 2020 se je število izvoznih deklaracij zmanjšalo za kar 30 % (v letu 2020 je bilo sprejetih 3759 deklaracij, v letu 2021 pa 2649). V več kot 90 % prejetih izvoznih deklaracij se je izvažala odpadna plastika (vključno z iz odpadkov pripravljeno gorivo - RDF) ter odpadne kovine in nekovine. Sprejete so bile izvozne deklaracije za 20 različnih namembnih držav (po Brexitu se tudi Velika Britanija smatra za tretjo državo). Pri sprejetih izvoznih deklaracijah za odpadno plastiko, RDF in odpadne kovine ter nekovine sta v več kot 76 % deklaracij namembni državi bili Bosna in Hercegovina ter Srbija. V lanskem letu se je odpadna plastika izvažala samo še v Turčijo, v azijske države (na primer Malezija, Indonezija) se je izvoz odpadne plastike dobesedno ustavil (sprejetih je bilo sedem deklaracij). Izvoz odpadkov na Kitajsko se je skoraj popolnoma ustavil, sprejeta je bila le ena izvozna deklaracija za odpadne nekovine.

Podobno kot se je zmanjšalo število sprejetih izvoznih deklaracij, se je tudi količina izvoženih odpadkov v primerjavi z letom 2020 zmanjšala za 26 % (z več kot 200 tisoč ton na slabih 150 tisoč ton odpadkov. Izvoz odpadne plastike in RDF se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšal za 43 %, se je pa za več kot tretjino povečal izvoz odpadnih kovin (v letu 2020 je bilo izvoženih slabih 42 tisoč ton).

V tabeli so prikazane vrste odpadkov in izvožene količine:

ODPADKI KOLIČINE (v kilogramih)
RDF 31.644.492,34
ODPADNI PAPIR 2.805.260,00
ODPADNA PLASTIKA 44.033.741,80
ODPADNA GUMA, PNEVMATIKE 2.522.882,00
RABLJENA OBLAČILA 2.373.631,00
ODPADNE KOVINE 55.854.040,00
ODPADNE NEKOVINE 9.331.999,00
ODPADNA ŽLINDRA, ŠKAJA 1.309.708,00
SKUPAJ 149.875.754,10


Izvoz odpadne plastike:

V letu 2021 je bilo na slovenskih carinskih izpostavah sprejetih 1996 izvoznih deklaracij za izvoz odpadne plastike in RDF v tretje države. Po številu deklaracij je bilo največ deklaracij sprejetih za izvoz v Bosno in Hercegovino (izključno RDF), po količini pa za Turčijo (v primerjavi z letom 2020 se je izvoz povečal skoraj za 40 %), ki je po spremembah pravil za pošiljanje odpadne plastike od prvega januarja 2021 postala najpogostejša destinacija za odpadno plastiko (v mesecu maju lanskega leta je Turčija že sprejela posamezne omejitve za uvoz odpadne plastike). Azijskih držav kot so na primer Indonezija, Malezija, Tajska, skorajda ni več med namembnimi državami za izvoz odpadne plastike. V primerjavi z letom 2020 se je število namembnih držav zmanjšalo na sedem držav, še v letu 2020 je bilo takih držav, ki so uvažale odpadno plastiko, kar šestnajst.

V tabeli in na grafu je prikazano število izvoznih deklaracij po namembni državi in količinah odpadne plastike in RDF:

NAMEMBNA DRŽAVA ŠT. DEKLARACIJ KOLIČINA (kg)
BOSNA IN HERCEGOVINA 1453 31.644.492,34
INDONEZIJA 6 1.367.150,00
MALEZIJA 1 208.360,00
TURČIJA 265 37.324.604,00
ZDA 2 38.583,80
UKRAJINA 3 57.720,00
SRBIJA 266 5.005.324,00
SKUPAJ 1996 75.678.234,14
Izvoz odpadkov v 2021

Uvoz odpadkov:

Uvozne deklaracije so bile sprejete za odpadke, uvožene iz 21 držav (v letu 2020 je uvoz potekal iz 19 držav. V primerjavi z letom 2020 se je število uvoznih deklaracij povečalo za 13 % (v letu 2020 je bilo sprejetih 4994 uvoznih deklaracij, v lanskem letu pa 5640 deklaracij). Tako se je trend zmanjševanja uvoza, ki je bil viden od leta 2018 spremenil v povečanje sprejetih deklaracij. Posledično so se tudi količine uvoženih odpadkov v Slovenijo povečale, v letu 2021 je bila tako količina uvoženih odpadkov nekaj čez 100 tisoč ton odpadkov oziroma 21 odstotkov več kot v letu 2020, ko je bilo uvoženih slabih 83 tisoč ton odpadkov. Še vedno se največ uvozi odpadnih kovin in nekovin, odpadnega papirja in odpadne plastike. Ponovno se je povečal uvoz odpadnih svinčevih akumulatorjev ter odpadnih ribiških mrež in odpadnih sintetičnih vlaken.

V tabeli so prikazane vrste odpadkov in uvožene količine, sprejete za vse namembne države:

ODPADKI KOLIČINE (kilogrami)
ODPADNE KOVINE 70.932.660,86
PAPIR, KARTON 14.460.397,00
ODPADNE NEKOVINE 20.917.062,14
ŽLINDRE 4.402.023,00
ODP. PLASTIKA 2.340.006,00
AKUMULATORJI 2.602.813,00
ODPADNA SINTETIČNA VLAKNA, TEPIHI, RIBIŠKE MREŽE 1.293.577,11
ODPADNA OLJA 1.385.680,00
OEEO 172.952,38
ODPADNI LES 50.880,00
ODPADKI, KI VSEBUJEJO PLEMENITE KOVINE 18.844,61
SKUPAJ 118.576.896,10

Zaključki analize:

- V letu 2021 je bila glavna namembna država za izvoz odpadne plastike Turčija (izvoz se je povečal za skoraj 40 %), azijskih držav praktično ni več na »zemljevidu« za izvoz odpadne plastike. V Bosno in Hercegovino se je izvažalo iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF);

- Po Brexitu se kot tretja država pojavlja Velika Britanija iz katere se je v Slovenijo največ uvažalo odpadne plastike, papirja in odpadnih nekovin;

- Izvoz vseh vrst odpadkov na Kitajsko se je skoraj popolnoma ustavil;

- Količina izvoženih odpadkov se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšala za več kot četrtino;

- Število namembnih držav se je za izvoz odpadne plastike iz šestnajstih držav v letu 2021 zmanjšal na »samo« sedem, prav tako so se izvožene količine odpadne plastike v primerjavi z letom 2020 zmanjšale za 43 %, kar je posledica spremenjenih pravil za pošiljanje odpadne plastike po 1. januarju 2021;

- Število uvoznih deklaracij se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 19 %, število izvoznih deklaracij pa zmanjšalo za 30 %;

- V Slovenijo se največ uvaža odpadne kovine in nekovine, odpadni papir in odpadno plastiko, povečal se je tudi uvoz odpadnih svinčevih akumulatorjev ter odpadnih ribiških mrež in sintetičnih vlaken;

Primerjava podatkov med 2018 – 2021 in trendi pošiljanja odpadkov

  • Izvoz odpadkov:

Pri izvoznih deklaracijah je v izbranem obdobju značilno to, da sta bili glavni namembni državi Bosna in Hercegovina ter Srbija za RDF, odpadno plastiko in odpadne kovine, iste vrste odpadkov so se izvažale tudi v azijske države. Izvoz odpadkov se je po prepovedi uvoza odpadkov s prvim januarjem 2018 na Kitajsko dobesedno ustavil, sprejeto je bilo manjše število izvoznih deklaracij za odpadne kovine in nekovine. Na izvozu je bil med leto 2018 in 2020 opazen trend povečanja števila izvoznih deklaracij in posledično tudi količin izvoženih odpadkov, ta trend se je v letu 2021 obrnil v negativno smer.

V letu 2021 se je odpadna plastika izvažala samo še v Turčijo, v azijske države (na primer Malezija, Indonezija) se je izvoz odpadne plastike dobesedno ustavil (sprejetih sedem deklaracij). Izvoz odpadne plastike in RDF se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšal za 43 %, se je pa za več kot tretjino povečal izvoz odpadnih kovin.

V tabeli je po letih prikazano število izvoznih deklaracij ter količine izvoženih odpadkov:

LETO ŠTEVILO DEKLARACIJ KOLIČINA ODPADKOV (v kilogramih)
2018 2895 119.436.831,00
2019 3018 134.914.050,00
2020 3759 201.305.835,00
2021 2649 149.875.754,00

  • Izvoz odpadne plastike:

Na področju sprejema izvoznih deklaracije je bilo v letu 2019 na slovenskih carinskih izpostavah sprejetih 2317 izvoznih deklaracij za izvoz odpadne plastike in RDF v tretje države, v letu 2020 2874, v letu 2021 pa 1996 izvoznih deklaracij. Po številu deklaracij je bilo v vseh letih največ deklaracij sprejetih za izvoz v Bosno in Hercegovino (RDF), po količini pa v letih 2019 in 2020 za Malezijo, v letu 2021 pa je bilo največ odpadne plastike izvoženo v Turčijo. V letih 2019 in 2020 so bile glavne namembne države Malezija, Hong Kong, Indonezija, Tajska in Vietnam, po spremembi pravil pošiljanja odpadne plastike po prvem januarju 2021 pa azijskih držav skorajda ni več med prejemnicami odpadne plastike. Pred uveljavitvijo novih pravil se je v letu 2020 izvozilo več kot 131.000 ton odpadne plastike, ta količina pa je v letu 2021 padla za 43 %, na dobrih 75.000 ton. Opazen je tudi upad držav, v katere se je izvažala odpadna plastika. V letu 2021 se je število držav, v katere se je izvažala odpadna plastika razpolovilo (od šestnajstih držav na »samo« sedem držav).

V tabeli je po letih prikazano število izvoznih deklaracij, sprejetih na carinskih izpostavah v Sloveniji in količine izvoženih odpadne plastike in RDF:

LETO ŠTEVILO DEKLARACIJ KOLIČINA ODPADKOV (v kilogramih)
2019 2317 101.861.241,00
2020 2874 131.202.972,00
2021 1996 75.678.234,00

  • Uvoz odpadkov:

Pri uvozu odpadkov je bil viden trend zmanjševanja števila uvoznih deklaracij in posledično uvoženih količin od leta 2018 do leta 2020, v letu 2021 je opazen trend povečanja števila uvoznih deklaracij ter količin odpadkov. V izbranem obdobju je bilo največ uvoženih odpadnih kovin in nekovin, odpadnega papirja in odpadne plastike, Slovenija pa uvozi tudi precejšnje količine odpadnih svinčevih akumulatorjev, predvsem iz Bosne in Hercegovine in Črne gore. Sicer so države bivše Jugoslavije najpogostejše države odpreme za odpadne kovine in nekovine ter odpadni papir. Znatno je tudi povečanje uvoza odpadnih ribiških mrež in odpadnih sintetičnih vlaken (Avstralija, Kitajska, Nova Zelandija, Pakistan). Na »zemljevidu« tretjih držav je po Brexitu tudi Velika Britanija, iz katere se je uvažal odpadni papir, odpadna plastika ter odpadne nekovine.

V tabeli je po letih prikazano število uvoznih deklaracij ter količine uvoženih odpadkov:

LETO ŠTEVILO DEKLARACIJ KOLIČINA ODPADKOV (v kilogramih)
2018 7719 153.443.720,00
2019 5928 108.659.640,00
2020 5329 89.487.597,00
2021 6158 118.576.896,00

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.