Nezakonite pošiljke odpadkov v okviru čezmejnega pošiljanja odpadkov

05. 1. 2021

Rezultati akcij nadzora

V letu 2020 je bilo izvedenih 61 skupnih akcij nadzora na avtocestnih počivališčih, avtocestnih kontrolnih točkah, mejnih prehodih, železniški ranžirni postaji Ljubljana ter v pristanišču Koper. Akcije so potekale skladno z dogovori z ostalimi predstavniki nadzornih organov - Policije in Finančne uprave (FURS).

Nekatere akcije so bile izvedene tudi v sodelovanju s hrvaškimi nadzornimi organi, predvsem na mejnem prehodu Obrežje. Vse akcije so bile izvedene v okviru projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) katerega projektni partner je Inšpektorat za okolje in prostor.

Akcije na avtocestnih počivališčih in kontrolnih točkah so potekale z izločanjem tovornih vozil iz prometa oziroma s preusmeritvijo prometa tovornih vozil preko počivališč in kontrolnih točk. V pristanišču Koper so bili pregledi izvedeni na podlagi podatkov iz carinskih dokumentov, v železniškem prometu pa na podlagi podatkov, pridobljenih iz informacijskega sistema Slovenskih železnic.

Fizično ali dokumentarno je bilo pregledanih preko 2500 tovornih vozil, kontejnerjev in vagonov, v 450 primerih je šlo za prevoz odpadkov preko meja, odkritih je bilo trinajst nezakonitih pošiljk odpadkov, v ostalih primerih večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. Pri nezakonitih pošiljkah je šlo v sedmih primerih za izvoz odpadkov iz Slovenije, v dveh primerih za uvoz v Slovenijo, v štirih primerih pa je bila Slovenija tranzitna država. Odpadki, ki so se prevažali nezakonito, so bili odpadna plastika, papir, gume, kovine, les ter odpadna električna in elektronska oprema. V večini primerov je šlo za pošiljke, za katere bi morali pošiljatelji pred pošiljanjem pridobiti soglasja pristojnih organov oziroma je bilo pri pregledih ugotovljeno, da niso odpadki ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji ali pa so bili spremljajoči dokumenti nepravilno oziroma nepopolno izpolnjeni.

Inšpektorji za okolje so opravili tudi večje število inšpekcijskih pregledov v podjetjih, tako na podlagi letnega načrta dela, kot tudi prejetih prijav oz. informacijah o nezakonitih pošiljkah odpadkov.

Naročniki dostopate do besedila v priročniku Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji, ki govori o pošiljkah odpadkov (poglavje 3.11 Čezmejno pošiljanje odpadkov)

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.