P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda

30. 6. 2020

obveznosti državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda

V Pravilniku o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda (Uradni list RS, št. 57/06 in 60/16) se v 3. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:

»4. dobro stanje vodne infrastrukture je stanje, ki zagotavlja namembnost objekta in obratovanje v skladu z navodili za vzdrževanje in obratovanje objekta;«.

8. točka se spremeni tako, da se glasi:

»8. navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta so navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazcev, povezanih z graditvijo objektov;«.

Za 8. točko se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:

»9. izvedbeni načrt je načrt za izvedbo vzdrževalnih del vodne infrastrukture, ki se izvajajo v okviru javne službe v javno korist;

10. izdelovalec izvedbenega načrta je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve projektiranja, gradnje ali vzdrževanja vodne infrastrukture in izpolnjuje pogoje za projektanta iz predpisov, ki urejajo graditev;«.

Dosedanja 9. točka postane 11. točka.

Več na: SPREMEMBA PRAVILNIKA

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.