Pojasnila uredb

19. 6. 2019

Nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

(Uradni list RS, št. 43/18) V Uradnem listu je bila dne 22. 6. 2018 objavljena nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Veljati prične petnajsti dan po objavi v Uradnem listu (7. 7. 2018). Z dnem uveljavitve nove Uredbe (Uradni list RS, št. 43/18) preneha veljati ...
21. 2. 2019

Uredba o obvezni občinski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Dne 30. 6. 2017 je bila v Uradnem listu RS št. 33/2017 objavljena Uredba o obvezni občinski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: uredba), ki nadomešča dosedanjo Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (UL RS št. 21/2001). Prvi ...
21. 2. 2019

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Dne 7. 7. 2017 je bila v Uradnem listu RS št. 35/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: sprememba uredbe), ki je dopolnila dosedanjo Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106 ...
21. 2. 2019

Regulative na področju varovanja okolja

Varovanje okolja je že dolga leta, celo desetletja ena bolj žgočih tem na svetu. Osnovni namen varovanja okolja je ohranjanje dolgoročnih pogojev za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilji, ki jih zasledujemo pri varovanju okolja, so naslednji: preprečitev in zmanjševanje obremenjevanja okolja; ohranjanje in izboljševanje ...
19. 12. 2018

Uredba o odpadkih

Sprememba glede na uredbo o odpadkih (Uradni list RS št. 103/2011) Glavni razlog za spremembe in dopolnitve veljavne Uredbe o odpadkih je EU Pilot 4944/13/ENVI, s katerim je Evropska komisija opozorila na nekatere pomanjkljivosti prenosa Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije. Največ sprememb predpisa ...
19. 12. 2018

Uredba o vrstah dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaženje okolja večjega obsega

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) je prenašala v naš pravni red Direktivo Sveta 96/61/EC (24.9.1996) o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL L 257, 10 ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.