Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

12. 7. 2021

Več: TUKAJ

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov se ureja v treh določbah in sicer:

- 7. člen se v peti alinei petega odstavka spreminja na način, ki omogoča enoznačno razumevanje upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz točke b) pod 1.5 in točke c) pod 1.5 1. dela priloge 1. Stari zapis je bil nedosleden glede primerjave 10-minutnih povprečnih vrednosti CO z mejno vrednostjo emisije iz točke b) pod 1.5, ki se sicer uporablja za polurne povprečne vrednosti;

- mejna vrednost za prah se za peči v cementarnah, v katerih se sosežigajo odpadki, zmanjša iz 30 mg/m3 na 20 mg/m3. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) v šestem odstavku 78. člena določa, da mora upravljavec naprave v štirih letih od objave zaključkov o BAT prilagoditi obratovanje naprave zahtevam iz zaključkov o BAT. Zaključi BAT za proizvodnjo cementa (ki so dostopni na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:100:0001:0045:SL:PDF) so bili objavljeni v Uradnem listu EU dne 9. aprila 2013. Mejna vrednost za prah se spreminja za namen enostavnejše preglednosti omejevanja emisij v zrak iz peči v cementarnah, v katerih se sosežigajo odpadki. Seveda veljajo za peči v cementarnah tudi ostali zaključki BAT, ki pa se ne prenašajo v uredbo, saj posamezne dejavnosti proizvodnje cementa, ki so predmet zaključkov BAT, niso vključene v Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16).

- dopolnitev točke 2.5 v prilogi 3 se izvede za namen doslednega prenosa določbe drugega pododstavka točke 2.7 dela 6 Priloge VI Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN). Evropska Komisija je v uradnem opominu št. 2019/2310 C(2020) 1390 final z dne 14. 5. 2020 naslovila na Republiko Slovenijo več očitkov o neskladnosti prenosa Direktive 2010/75/EU. Z dopolnitvijo točke 2.5 v prilogi 3 se bo odpravila neskladnost domače zakonodaje na področju sežiga in sosežiga odpadkov.

Sprememba in dopolnitev Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16) nima vpliva na pogoje obratovanja obstoječih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov. Obstoječe naprave so prilagojene vseh zahtevam zakonodaje. Sprememba in dopolnitev uredbe se uvaja za namen boljše preglednosti določb, ki bodo predvsem dobrodošle upravljavcem morebitnih novih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov v postopku pridobivanja dovoljenj.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.