Aktualna vprašanja z odgovori glede kemikalij

27. 9. 2022

Ime snovi na varnostnem listu

Snov, ki jo uporabljamo v proizvodnji, nam dobavlja podjetje iz Nemčije. To snov dajemo v Sloveniji v promet. Ali morajo varnostni listi vsebovati slovensko ime snovi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 9. 2022

Podatki v varnostnem listu, relevantni za IED dovoljenje

Kaj vzeti za relevantno, ali je snov nevarna ali ne: V varnostnem listu je v Oddelku 2 "Določitev nevarnosti" v točki 2.1 "Razvrstitev snovi ali zmesi", v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008- CLP Uredba, da proizvod ni razvrščen kot nevaren. V oddelku 3: "Sestava/Podatki o sestavinah" ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 8. 2022

Možnost izpiranja v bližini skladišča za jedke kemikalije

Zanima nas, kako je v primeru izpolnjevanja drugega odstavka 11. člena, ki pravi: "v bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke kemikalije in kemikalije z resnimi učinki na zdravje iz 7. člena tega pravilnika, mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho."Ali je komplet ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 8. 2022

Izdelava ocene tveganja glede na uporabljeno varnostno opremo

Pri izdelavi kemične ocene tveganja po modificirani AUVA metodi se ocenjuje tudi delovni proces. Imamo težave pri ocenitvi tveganja za organizacijo dela – zahtevana osebna varovalna oprema. Namreč, osebna varovalna oprema iz varnostnega lista, ki se zahteva pri uporabi določene snovi/zmesi, se razlikuje od naše osebne varovalne opreme v praksi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 8. 2022

Biocidni proizvod in tretirani izdelek

Kakšna je razlika med biocidnim proizvodom in tretiranim izdelkom?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 7. 2022

Izdaja varnostnega lista kupcu

Kdaj moram za kupca izdelati varnostni list?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 7. 2022

Dostava varnostnega lista v slovenskem jeziku

Ali mi mora dobavitelj dostaviti varnostni list v slovenskem jeziku?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 7. 2022

Fizične kopije varnostnih listov

Kakšno je trenutno stanje v zakonodaji o kemikalijah glede zahtev za fizične kopije varnostnih listov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 7. 2022

Zagotovitev varnostnega lista na zahtevo

Kdaj je treba varnostni list zagotoviti na zahtevo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 6. 2022

Dostava varnostnega lista strankam, ki nimajo sedeža v EU

Naše podjetje, ki ima sedež v EU in izpolnjuje merila iz 31. člena Uredbe REACH, dobavlja snovi in zmesi. Ali moramo strankam, ki nimajo sedeža v EU, posredovati varnostni list?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.