Ključni problemi na področju ravnanja z gradbenimi odpadki

22. 9. 2020

Izpostavljeni problemi na področju ravnanja z gradbenimi odpadki

  • Slaba vključitev problematike ravnanja z gradbenimi odpadki v fazah načrtovanja gradnje oz. rušenja ter izdelave projektne dokumentacije, povezane z ravnanjem z gradbenimi odpadki
  • Nepoznavanje obveznosti ravnanja z gradbenimi odpadki s strani investitorjev, projektantov in izvajalcev gradbenih del
  • Nizka stopnja ločevanja na mestu nastanka gradbenih odpadkov - na gradbiščih
  • Neustrezno ravnanje z zemeljskim izkopom, ki je snovno nekovinska mineralna surovina po Zakonu o rudarstvu (prod, apnenec, dolomit, …) in s katerim ni potrebe, da se okoljsko ravna kot z odpadkom
  • Pomanjkljiva tehnična in tehnološka ustreznost obstoječih objektov in naprav za predelavo gradbenih odpadkov v gradbene materiale
  • Slaba povezava med predelovalci gradbenih odpadkov, projektanti in potencialnimi odjemalci recikliranih gradbenih materialov
  • Nizka stopnja sprejemljivosti uporabe recikliranih materialov iz predelanih gradbenih odpadkov na trgu zaradi nepoznavanja problematike in nizkih cen naravnih materialov
  • Odlaganje gradbenih odpadkov na nelegalna odlagališča
  • Pomanjkanje ekonomskih instrumentov za spodbujanje predelave in uporabe recikliranih materialov (zelena javna naročila, …)
  • Projektanti problematike ravnanja z gradbenimi odpadki ne poznajo dovolj, jo pomanjkljivo upoštevajo in podcenjujejo. Uporaba recikliranih materialov je zaradi njihovega slabega poznavanja in ne-certificiranja tudi zelo slaba
  • Investitorji velikokrat neupravičeno prelagajo svojo odgovornost za ravnanje z gradbenimi odpadki na izvajalca in pri tem uporabljajo politiko moči

Ker so izvajalci, gradenj, investirotji, predelovalci in prevozniki odpadkov, tudi projektanti in ostali deležniki v gradnji še kako soočeni s temi težavami, smo 18.9.2020 na odličnem seminarju s tega področja gostili kar 24 udeležencev! In zato seminar ponavljamo 4. novembra!

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.